Request a document copy: Chuyển đổi chính phủ số trong đại dịch Covid-19 và khuyến nghị chính sách ứng phó tình huống bất thường đáp ứng yêu cầu quản trị nhà nước

all files (of this document) in restricted access
the file(s) you requested
Cancel