Request a document copy: Các điều kiện bảo đảm cho hoạt động của Hội đồng nhân dân; thực trạng và các đề xuất, kiến nghị

all files (of this document) in restricted access
the file(s) you requested
Cancel