Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/21095
Title: Báo cáo kết quả chuyến thăm và làm việc tại Cộng hòa Bê-la-rút của Đoàn Đại biểu Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội
Authors: Ủy ban Quốc phòng và An ninh
Keywords: Báo cáo công tác
Bê-la-rút
Công nghiệp quốc phòng
Quốc phòng
Tổ chức hoạt động Quốc hội
Abstract: Bối cảnh của chuyến thăm. Kết quả hoạt động của Đoàn: Những vấn đề chung, một số nội dung cụ thể: về tổ chức, hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Bê-la-rút, về lĩnh vực quốc phòng, công nghiệp quốc phòng. Nhận xét và kiến nghị của Đoàn
Date Created: 25-12-2007
Issue Date: 2007
Format: 7 tr., .pdf
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Báo cáo đoàn đi công tác nước ngoài

Files in This Item:
Thumbnail
  • 199QPAN12.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 675,19 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.