Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/21096
Title: Báo cáo kết quả chuyến thăm, làm việc tại Hoa Kỳ và Canada của Đoàn Đại biểu Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội
Authors: Ủy ban Quốc phòng và An ninh
Keywords: Báo cáo công tác
Canada
Hậu quả chiến tranh
Hoa Kỳ
Pháp luật phòng chống khủng bố
Quốc phòng an ninh
Abstract: Bối cảnh của chuyến thăm. Khái quát tình hình kinh tế, chính trị, xã hội tại Hoa Kỳ và Canada. Kết quả thu nhận được về quan hệ hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ, Canada trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh và giải quyết hậu quả chiến tranh, về pháp luật phòng, ch
Date Created: 26-8-2008
Issue Date: 2008
Format: 10 tr., .pdf
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Báo cáo đoàn đi công tác nước ngoài

Files in This Item:
Thumbnail
  • 455QPAN12.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 951,12 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.