Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/21376
Title: Báo cáo kết quả chuyến thăm và tỉm hiểu về chính sách phòng, chống HIV/AIDS tại Braxin và Cu Ba
Authors: Ủy ban về các vấn đề xã hội
Authors: Ủy ban về các vấn đề xã hội
Keywords: Báo cáo công tác
Braxin
Cu Ba
HIV/AIDS
Abstract: Phòng, chống HIV/AIDS tại Braxin và Cu Ba: Tình hình dịch HIV/AIDS, chính sách và pháp luật về phòng chống HIV/AIDS,.. Bài học kinh nghiệm về chính sách phòng chống HIV/AIDS đối với Việt Nam.
Date Created: 14-4-2005
Issue Date: 2005
Format: 8 tr., .pdf
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Báo cáo đoàn đi công tác nước ngoài

Files in This Item:
Thumbnail
  • 1255BCUBXH11.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,29 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.