Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/21380
Title: Báo cáo kết quả chuyến thăm và làm việc tại Liên bang Nga của Đoàn Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội
Authors: Ủy ban về các vấn đề xã hội
Authors: Ủy ban về các vấn đề xã hội
Keywords: Báo cáo công tác
Chính sách xã hội
Nga
Quốc hội liên bang Nga
Abstract: Chương trình làm việc tại Liên bang Nga. Một số nét về Quốc hội Liên bang Nga. Một số vấn đề Đoàn thu thập được về chính sách xã hội ở Liên bang Nga và ở Xanh Pe-tecbua .
Date Created: 24-12-2003
Issue Date: 2003
Format: 5 tr., .pdf
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Báo cáo đoàn đi công tác nước ngoài

Files in This Item:
Thumbnail
  • 557BCUBXH11.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 702,49 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.