Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/21383
Title: Báo cáo kết quả Đoàn nghiên cứu và khảo sát tại Trung Quốc về chính sách di dân đô thị
Authors: Ủy ban về các vấn đề xã hội
Authors: Ủy ban về các vấn đề xã hội
Keywords: Báo cáo công tác
Di dân đô thị
Đô thị
Người di cưu
Trung Quốc
Abstract: Một số thông tin về vấn đề dân số và kế hoạch hóa gia đình; Vấn đề người di cư vào đô thị. Nêu một số dự kiến về cải cách chính sách quản lý người di cư ở Trung Quốc. Bài học từ chính sách di cư đến đô thị của Trung Quốc.
Date Created: 31-10-2005
Issue Date: 2005
Format: 9 tr., .pdf
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Báo cáo đoàn đi công tác nước ngoài

Files in This Item:
Thumbnail
  • 1752BCUBXH11.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,18 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.