Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/21403
Title: Báo cáo kết quả Đoàn Ủy ban về các vấn đề xã hội nghiên cứu về một số chính sách xã hội tại Canada
Authors: Ủy ban về các vấn đề xã hội
Keywords: Chính sách xã hội
Báo cáo công tác
Canada
Abstract: Bối cảnh của chuyến thăm. Kết quả chuyến đi: về chính sách đối với người cao tuổi, chính sách đối với người tàn tật, về quan hệ lao động và về vấn đề giới, bình đẳng giới. Nhận xét và kiến nghị các điểm tương đồng, khác biệt giữa Việt Nam và Canada và mộ
Date Created: 29-4-2009
Issue Date: 2009
Format: 12 tr., .pdf
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Báo cáo đoàn đi công tác nước ngoài

Files in This Item:
Thumbnail
  • 1333BCUBXH12.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,22 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.