Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/35365
Title: Thông tin khoa học lập pháp. Số 01 (14)
Authors: Viện Nghiên cứu lập pháp
Keywords: Viện Nghiên cứu lập pháp
Luật tổ chức Quốc hội
Mô hình tổng thư ký
Đại biểu Quốc hội chuyên trách
Nguyễn Phương Thủy
Trần Thị Ninh
Trần Thị Quốc Khánh
Lê Như Tiến
Nguyễn Nhân Tỏ
Nguyễn Phương Tuấn
Doina Ghimici
Abstract: Bản tin với chủ đề "Sửa đổi luật tổ chức Quốc hội" góp phần cung cấp thêm thông tin khoa học làm cơ sở cho việc thảo luận cho ý kiến về Dự án luật, trên cơ sở một số hội thảo, tọa đàm, các công trình nghiên cứu do các cơ quan của Quốc hội chủ trì thực hiện.
Publisher: Trung tâm Thông tin khoa học, Viện Nghiên cứu lập pháp
Issue Date: 2014-4
Type: Thông tin chuyên đề
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Truyền thông, Báo chí, Xuất bản

Files in This Item:
Thumbnail
  • So 01(14).pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 11,53 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.