Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/35367
Title: Thông tin khoa học lập pháp. Số 05 (12)
Authors: Viện Nghiên cứu lập pháp
Keywords: Viện Nghiên cứu lập pháp
Công chứng
Chứng thực
Luật đấu thầu
Việc làm
Quản lý môi trường
Đô thị hóa
Bảo hiểm xã hội
Luật hôn nhân gia đình
Thông quan
Công ước CEDAW
Phạm Ngọc Lâm
Nguyễn Thúy Hà
Lê Thị Châu
Nguyễn Thị Dung
Đỗ Quang Minh
Nguyễn Thúy Anh
Abstract: Chủ đề "dự án luật tại Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIII" đăng tải kết quả một số hội thảo, tọa đàm, nghiên cứu khoa học bao gồm: Những vấn đề đặt ra từ phiên giải trình về hoạt động công chứng, chứng thực; Hoàn thiện dự án luật đấu thầu; Chính sách thúc đẩy việc làm; Quản lý môi trường trong quá trình đô thị hóa...
Publisher: Trung tâm Thông tin khoa học, Viện Nghiên cứu lập pháp
Issue Date: 2013-10
Type: Thông tin chuyên đề
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Truyền thông, Báo chí, Xuất bản

Files in This Item:
Thumbnail
  • So 05(12).pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,56 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.