Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/35368
Title: Thông tin khoa học lập pháp. Số 04 (17)
Authors: Viện Nghiên cứu lập pháp
Keywords: Viện Nghiên cứu lập pháp
Bầu cử
Đại biểu quốc hội
Hội đồng bầu cử quốc gia
Luật bầu cử
Hội đồng nhân dân
Đinh Xuân Thảo
Vũ Văn Nhiêm
Vũ Thị Loan
Phan Văn Ngọc
Trần Diệu Hương
Tạ Thị Yên
Lê Hữu Nam
Lê Thanh Vân
Đỗ Ngọc Tú
Lưu Văn Quảng
Abstract: Thông tin chuyên đề "Hoàn thiện chế độ bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND" gồm các bài viết về xây dựng chế định Hội đồng bầu cử quốc gia; nguyên tắc bình đẳng trong bầu cử; đổi mới công tác hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử; những giá trị phổ biến và hạn chế cơ bản của chế độ bầu cử ở các nước tư bản phát triển.
Publisher: Trung tâm Thông tin khoa học, Viện Nghiên cứu lập pháp
Date Acquired: 2016-8-26
Issue Date: 2014-9
Type: Thông tin chuyên đề
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Truyền thông, Báo chí, Xuất bản

Files in This Item:
Thumbnail
  • So 04(17).pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 18,4 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.