Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/35371
Title: Thông tin khoa học lập pháp. Số 04 (11)
Authors: Viện Nghiên cứu lập pháp
Keywords: Viện Nghiên cứu lập pháp
Ngân sách Nhà nước
Kinh tế
Xã hội
Tài chính
WTO
Kiểm toán Nhà nước
Đinh Xuân Thảo
Nguyễn Văn Phúc
Lê Văn Bình
Hoàng Văn Tú
Phan Văn Ngọc
Đỗ Văn Thành Công
Phạm Ngọc Lâm
Vũ Viết Ngoạn
Abstract: Tập hợp các kết quả nghiên cứu của các chuyên gia về việc nâng cao chất lượng quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; việc sử dụng thông tin kinh tế tài chính trong thảo luận và quyết định ngân sách Nhà nước; Sử dụng kết quả kiểm toán Nhà nước trong việc Quốc hội thảo luận, quyết định ngân sách Nhà nước.
Publisher: Trung tâm Thông tin khoa học, Viện Nghiên cứu lập pháp
Issue Date: 2013-8
Type: Thông tin chuyên đề
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Truyền thông, Báo chí, Xuất bản

Files in This Item:
Thumbnail
  • So 04(11).pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,39 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.