Phân quyền - Dân tộc : [166]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 166
 • item.jpg
 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Nguyễn Văn Chiều (2022-07)

 • Bài viết trình bày các nội dung như: Nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi; Nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục nghề nghiệp, gắn đào tạo với nhu cầu của thị trường lao động ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi; Cơ chế chính sách đặc thù tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số&#x...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Lương Thanh Duy (2022-02)

 • Công tác dân tộc có vị trí chiến lược quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Thực hiện công tác dân tộc là trách nhiệm của hệ thống chính trị các cấp, trong đó hệ thống chính trị cơ sở vùng đồng bào dân tộc thiểu số giữ vai trò quyết định việc thực hiện thắng lợi công tác dân tộc trên địa bàn. Bài viết khái quát nội dung, đánh giá thực trạng và đề xuất ...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Trịnh Thị Hoàng Anh (2022-03)

 • Bài viết phân tích chính sách an sinh xã hội đối với phụ nữ dân tộc thiểu số trên các phương diện về tiếp cận việc làm, giáo dục, các chính sách về chăm sóc sức khỏe, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và trợ cấp xã hội. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách an sinh xã hội cho phụ nữ dân tộc thiểu số.

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Phương Thảo (2017-09-15)

 • Nền kinh tế nhiều thành phần ở miền núi và các vùng dân tộc từng bước hình thành và phát triển, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội chuyển dịch theo hướng tích cực. Các chính sách, chương trình, dự án đầu tư đã phát huy hiệu quả, đời sống nhân dân ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được cải thiện. Công tác xóa đói, giảm nghèo đạt được những kết quả to lớn. Giáo dục phá...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Mai Hải Oanh (2018-09-07)

 • Trong lịch sử, liên kết cộng đồng thể hiện rõ qua tinh thần đoàn kết để bám trụ trước thiên nhiên, đoàn kết để chống giặc ngoại xâm, chống thiên tai. Khi đất nước hòa bình, liên kết cộng đồng thể hiện trong hành động chung tay để xây dựng Tổ quốc và liên kết cộng đồng để trở thành giá trị cao đẹp của dân tộc ta, làm nên sức mạnh của dân tộc Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại.

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Lê Sơn Hải (2018-09-25)

 • Việt Nam là quốc gia đa dân tộc, các dân tộc không sống biệt lập mà đan xen lẫn nhau, không dân tộc nào có lãnh thổ riêng. Các dân tộc thiểu số tuy chỉ chiếm 14% số dân nhưng lại cư trú trên 3/4 diện tích cả nước, chủ yếu tập trung ở những vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo. Đây là những địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng, đặc biệt là về quốc&...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Trần Hậu (2019-06-25)

 • Vấn đề dân tộc từ lâu đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới lãnh đạo, cầm quyền của các quốc gia - dân tộc, sự tìm tòi, khảo cứu của giới học giả, nhà nghiên cứu. Trong nghiên cứu về dân tộc, nhất là nghiên cứu lý luận về dân tộc, đang còn nhiều ý kiến khác nhau, tập trung vào một số vấn đề, như lý luận về dân tộc; phạm vi và các cấp độ lý luận về dân tộc; quan&#...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Đoàn Minh Huấn (2017)

 • Bảo đảm quyền của các dân tộc thiểu số cùng với đấu tranh chống lợi dụng vấn đề dân tộc ở nước ta hiện nay là những vấn đề lý luận - thực tiễn vừa cơ bản, vừa cấp bách, cần được nhận thức thấu đáo và tổ chức thực hiện đồng bộ, toàn diện, kiên trì. Đây là một bộ phận hữu cơ của sự nghiệp phát triển toàn diện các dân tộc, bảo vệ và phát triển các quyền con người chân...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Vĩnh Thắng (2017)

 • Vận dụng và phát triển sáng tạo lý luận Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về bình đẳng giữa các dân tộc, Đảng và Nhà nước ta thường xuyên quan tâm xây dựng, bổ sung, hoàn thiện và thực hiện tốt chính sách bình đẳng giữa các dân tộc. Tuy nhiên, trước yêu cầu mới của công cuộc đổi mới đất nước vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đòi hỏi chúng ta phải tiếp tục bổ sung, phát...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 166