Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/44324
Title: Thể chế pháp lý về kiểm soát quyền lực nhà nước ở Việt Nam
Keywords: Thể chế pháp lý
Kiểm soát quyền lực nhà nước
Việt Nam
Luật Hành chính
Kiểm soát quyền lực
Quyền lực nhà nước
Abstract: Kiểm soát quyền lực nhà nước là nhu cầu tất yếu trong quá trình tổ chức thực thi quyền lực nhà nước, là yếu tố trung tâm của nhà nước pháp quyền. Kiểm soát quyền lực nhà nước chỉ có thể có hiệu lực và hiệu quả khi hoạt động này được thể chế hoá bằng pháp luật, có thể chế pháp lý bảo đảm. Hoàn thiện thể chế, trong đó có thể chế pháp lý, là một trong những khâu đột phá của nước ta đã được xác định tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI (năm 2011), tuy nhiên sau nhiều năm thực hiện vẫn còn nhiều hạn chế. Đây là lúc chúng ta cần có thêm động lực đến từ đổi mới thể chế và phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân dân.
Type: Luận án
Extent: 24 trang
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • LA_Hai_The che phap ly ve kiem soat quyen luc nha nuoc o VN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 286,41 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.