Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54402
Title: Phân tích ảnh hưởng của cấu trúc tài chính đến hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp xây dựng tại Việt Nam
Authors: Lê Thị Hồng Tâm
Keywords: Cấu trúc tài chính
Hiệu quả kinh doanh
Doanh nghiệp xây dựng
Doanh nghiệp
Abstract: Kết quả nghiên cứu chính của luận án là: (1) Trong các DNXD, nợ phải trả chiếm chủ yếu trong tổng nguồn vốn. Đối với cấu trúc tài sản, tỷ trọng hàng tồn kho cao nhất, tiếp theo là tỷ trọng các khoản phải thu và cuối cùng là tỷ trọng tài sản cố định. (2) Chỉ tiêu cấu trúc nguồn vốn tác động cùng chiều đến HQKD. Tỷ trọng tài sản cố định càng cao thì HQKD càng tốt, trong khi đó cơ cấu phải thu và hàng tồn kho lại có tác động ngược chiều tới HQKD. (3) Các nhân tố khác như quy mô doanh nghiệp, tuổi của doanh nghiệp cũng tác động cùng chiều tới HQKD. (4) Ở các mức phân vị càng thấp, tác động của cấu trúc tài chính tới HQKD tốt hơn ở mức phân vị càng cao.
Advisor: Nguyễn Ngọc Quang
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 182 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Đại học Kinh tế quốc Dân
Appears in Collections:Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
 • LA_LeThiHongTam.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,81 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LA_LeThiHongTam_TT.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 496,68 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LA_LeThiHongTam_Sum.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 371,82 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LA_LeThiHongTam_V.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 424,48 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LA_LeThiHongTam_E.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 191,94 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.