Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54472
Title: Hỗ trợ đầu tư với việc nâng cao năng lực cạnh tranh để hội nhập kinh tế của Việt Nam
Authors: Đào Thu Hà
Keywords: Hỗ trợ đầu tư
Năng lực cạnh tranh
Việt Nam
Hội nhập kinh tế
Abstract: Để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia của nước ta hiện nay, chúng ta cần phải thực hiện nhiều chính sách kinh tế với lộ trình ưu tiên khác nhau. Trong đó, những quy định của pháp luật về hỗ trợ đầu tư đóng vai trò là một trong những chính sách tạo cơ sở nâng cao năng lực cạnh tranh của nước ta. Bài viết phân tích thực trạng hỗ trợ đầu tư hiện nay và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.
Issue Date: 2020-01
Type: Bài trích
Extent: 11 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 1-2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCLP1.20.HotrodautuvoiviecnangcaonangluccanhtranhdehoinhapKtecuaVN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 106,49 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.