Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54479
Title: Tác động của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến quy trình lập pháp ở Việt Nam nhìn từ kinh nghiệm quốc tế
Authors: Trần Thị Quang Hồng
Keywords: Cách mạng công nghiệp
Lần thứ tư
Quy trình lập pháp
Việt Nam
Kinh nghiệm quốc tế
Abstract: Bài viết chia sẻ những nhận định về tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến hoạt động lập pháp, chia sẻ cách thức ứng xử của một số quốc gia về vấn đề này và từ đó rút ra những gợi mở cho Việt Nam.
Issue Date: 2020-01
Type: Bài trích
Extent: 10 trang,pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 1-2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCLP1.20.TacdongaCMCNlanthu4denquytrinhlapphapoVN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 87,71 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.