Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54481
Title: Thành phố thông minh: quan niệm quốc tế và một số khuyến nghị cho Việt Nam
Authors: Nguyễn Văn Cương
Keywords: Thành phố thông minh
Môi trường thông minh
Cư dân thông minh
Lối sống thông minh
Abstract: Bài viết cung cấp thông tin về một số quan niệm phổ biến trên thế giới về thành phố thông minh cùng các tiêu chí nhận diện. Các tiêu chí nhận diện nhấn mạnh tới 6 thành tố của thành phố thông minh là môi trường thông minh, đời sống thông minh, nền kinh tế thông minh, di chuyển thông minh, chính quyền thông minh và cư dân thông minh. Trên cơ sở kinh nghiệm quốc tế, bài viết cũng đề xuất một số khuyến nghị cho Việt Nam trong việc hoàn thiện chính sách, pháp luật nhằm thúc đẩy việc xây dựng thành phố thông minh ở Việt Nam.
Issue Date: 2020-2
Type: Bài trích
Extent: 9 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 2+3-2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghệ

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCLP2+3.20.ThanhphothongminhquanniemquoctevamotsokhuyennghichoVN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 94,18 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.