Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54493
Title: Công bằng và vai trò của việc bảo đảm nguyên tắc công bằng trong tố tụng hành chính ở Việt Nam
Authors: Nguyễn Thị Thủy
Keywords: Phong kiến Việt Nam
Tố tụng hành chính
Việt Nam
Abstract: Bài viết tập trung nghiên cứu khái niệm công bằng dưới góc độ triết học, chính trị và pháp lý, trong đó nhấn mạnh công bằng dưới góc độ pháp lý. Từ khái niệm công bằng, Luật tố tụng hành chính (TTHC) của Việt Nam đã đưa ra công bằng trở thành nguyên tắc của tố tụng hành chính giải quyết các vụ án hành chính tại Tòa án. Nhằm xây dựng cơ sở lý luận của nguyên tắc công bằng trong tố tụng hành chính, bài viết phân tích và chỉ rõ vai trò của bảo đảm công bằng trong tố tụng hành chính, từ đó khẳng định bảo đảm nguyên tắc công bằng, có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong giải quyết vụ án hành chính tại tòa án nhân dân giai đoạn hiện nay.
Issue Date: 2019-03
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghề luật số 3-2019
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Học viện Tư pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • Ngheluat3.19-B7.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 10,37 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.