Browsing by Author Nguyễn Tiến Vinh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  

Showing results 1 to 7 of 7

 • item.jpg
 • Sách


 •  (2016)

 • Cuốn sách có 8 chương với những nội dung cụ thể: Những tác động tiêu cực của tội phạm đến xã hội và yêu cầu kiểm soát tội phạm trong bốì cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế; Quá trình phát triển các lý thuyết cơ bản về kiểm soát xã hội đối với tội phạm; Kiểm soát xã hội, kiểm soát tội phạm và kiểm soát xã hội đối với tội phạm; Chủ thể, phương tiện và phương thức kiểm soát xã hội đối với tội phạm; Cơ chế phối họp giữa Nhà nước và các thiết chế xã hội trong hệ thống kiểm soát xã hội đối với tội phạm và thực tiễn ở Việt Nam; Hệ thống tiêu chí đánh giá hiệu quả kiểm soát xã hội đối với tội phạm; Tái hòa nhập xã hội cho người phạm tội - Một cơ chế trong kiểm soát xã hội đối với tội phạm...

 • item.jpg
 • Sách


 •  (2022)

 • Cuốn sách đề cập đến việc xây dựng khung lý thuyết về vấn đề kiểm soát xã hội đối với tội phạm và ứng dụng ở nước ta. Cụ thể, sách giới thiệu những quan điểm khác nhau về tội phạm, từ đó phản ánh tính cấp thiết, nhu cầu và những thách thức của việc kiểm soát tội phạm trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế. Cùng với việc nghiên cứu nội dung cơ bản của lý thuyết kiểm soát xã hội đối với tội phạm và ứng dụng ở Việt Nam, tổng kết kinh nghiệm quốc tế về lý thuyết kiểm soát xã hội đối với tội phạm và áp dụng cho Việt Nam hiện nay.

 • 80_VAITROCUAHOIDONGBAOAN_TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO_1_NAM2007.pdf.jpg
 • 2007


 • Authors: Nguyễn Tiến Vinh (2007)

 • Hội đồng Bảo an và việc thưc hiện quyền tài phán của tòa án; Quyền của hội đồng bảo an hoãn hoạt động điều tra, truy tố và xét xử của toàn án; Vai trò của Hội đồng Bảo an trong việc toàn án thực hiện thẩm quyền đối với tội xâm lược; Hội đồng bảo an và việc đảm bảo sự hợp tác của các quốc gia đối với tòa án