Browsing by Issue Date

Jump to a point in the index:

Showing results 1 to 20 of 52659

 • 2.pdf.jpg
 • Kỉ yếu


 • Authors: Quốc hội (4-1961)

 • Diễn biến toàn bộ kỳ họp Quốc hội khoá II - kỳ họp thứ hai (từ ngày 11 đến 20 tháng 4 năm 1961 tại Hà Nội. Quốc hội họp kỳ nàv giữa lúc tình hình có nhiều thuận lợi mới. Trên thế giới, phe xã hội chủ nghĩa được củng cố và tăng cường. Trong nước, sau khi chúng ta hoàn thành Ihắng lợi kế hoạch 3 năm cải tạo xã hội chủ nghĩa và phát triển kinh tế, phát triển văn hóa, bộ mặt của miền Bắc đã và đang đổi mới.

 • 31.DieulelucluongQP_Uc.pdf.jpg
 • Tài liệu dịch


 •  (1903)

 • Điều lệ đề cập đến một số nội dung như: Chỉ huy các lực lượng liên quân; Hội đồng quốc phòng; Chấp nhận lời tuyên thệ; Quyền ủy nhiệm; Các khu vực quốc phòng; Các lực lượng quốc phòng của Úc ở nước ngoài; Các khu vực diễn tập quốc phòng

 • 30.DaoluatQP_Uc-1903.pdf.jpg
 • Tài liệu dịch


 •  (1903)

 • Đạo luật Quốc phòng của Úc điều chỉnh một số nội dung như: Chỉ huy và quản lý lực lượng quốc phòng; Bổ nhiệm, thăng cấp và từ chức của sĩ quan lục quân; Nghỉ hưu và hủy bỏ việc bổ nhiệm sĩ quan của lục quân