Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/16144
Title: Tham luận của ông Tạ Quang Bửu, đại biểu Kiến An về vấn đề khoa học
Authors: Tạ Quang Bửu
Keywords: Kiến An
Tạ Quang Bửu
Kỳ họp 1
Khoa học
Khóa II
Tham luận
Abstract: Đưa ra những cơ sở để xây dựng đường lối khoa học: Về đội ngũ lãnh đạo, đào tạo cán bộ. Nêu ra một vài ý kiến về tổ chức khoa học, và về mặt nội dung.
Date Created: 6 đến 15-07-1960
Issue Date: 1960
Format: tr. 227-231, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa II.Kỳ họp thứ 1 (Từ ngày 6.7 đến ngày 15.7.1960)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 40.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,52 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.