Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/16254
Title: Tham luận của ông Nguyễn Xuân Nguyên, đại biểu Thanh Hóa nói lên cảm 4ởng của giới trí thức đối với Đại hội lần thứ 22 của Đảng cộng sản Liên-xô
Authors: Nguyễn Xuân Nguyên
Keywords: Cảm tưởng của giới tri thức
Đại hội lần thứ 22
Đảng công sản Liên-xô
Kỳ họp 3
Khóa II
Tham luận
Abstract: Nói lên cảm 4ởng của giới tri thức đối với Đại hội lần thứ 22 của Đảng cộng sản Liên Xô. Thể hiện sự phấn khởi, đặt tất cả niềm tin vào Đại hội. Thắng lợi của Đại hội là nguồn khích lệ lớn đối với toàn thể nhân dân Việt Nam
Date Created: 23 đến 27-10-1961
Issue Date: 1961
Format: tr. 116-119, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa II.Kỳ họp thứ 3 (Từ ngày 23.10 đến ngày 27.10.1961)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 16.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,79 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.