Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/16279
Title: Lời chào mừng Quốc hội của đoàn đại biểu cuộc mít tinh của bốn vạn nhân dân Thủ đô và nghị quyết của cuộc mít tinh biểu thị thái độ của nhân dân Thủ đô kiên quyết phản đối âm mưu và hành động can thiệp của đế quốc Mỹ vào miền Nam Việt Nam
Authors: Đoàn đại biểu nhân dân thủ đô Hà Nội
Keywords: Kỳ họp 3
Khóa II
Nhân dân Thủ đô
Quốc hội
Âm mưu
Chào mừng
Đế quốc Mỹ
Hành động
Abstract: Đoàn đại biểu chào mừng Quốc hội và nói lên lòng căm thù sôi sục của nhân dân Hà Nội đối với bọn Mỹ - Diệm
Date Created: 26-10-1961
Issue Date: 1961
Format: tr. 200-210, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa II.Kỳ họp thứ 3 (Từ ngày 23.10 đến ngày 27.10.1961)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 41.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,87 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.