Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/16443
Title: Tham luận của ông Hoàng Minh Giám, đại biểu Hà Đông, thay mặt đoàn đại biểu Đảng xã hội Việt-nam trong Quốc hội, hoan nghênh cương lĩnh của Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam
Authors: Hoàng Minh Giám
Keywords: Việt Nam
Miền Nam
Tham luận
Cương lĩnh
Dân tộc giải phóng
Kỳ họp 5
Khóa II
Abstract: Toàn văn tham luận của ông Hoàng Minh Giám, đại biểu Hà Đông khẳng định tình đoàn kết nhất trí giữa hai miền Nam - Bắc, sự ảnh hưởng của giới trí thức với cuộc chiến đặc biệt ảnh hưởng lớn lao của cương lĩnh của Mặt trận đấu tranh dân tộc giải phóng miền
Date Created: 22 đến 27-10-1962
Issue Date: 1962
Format: tr. 137-141, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa II.Kỳ họp thứ 5 (Từ ngày 22.10 đến ngày 27.10.1962)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 27.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 4,41 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.