Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/16473
Title: Bàn về khái niệm "cưỡng chế hành chính"
Authors: Trần Thị Lâm Thi
Keywords: Cưỡng chế hành chính
Khái niệm
Abstract: Trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước, cưỡng chế hành chính là phương tiện quan trọng đảm bảo thực thi quyền lực nhà nước, nhằm duy trì trật tự quản lý cũng như tổ chức đời sống xã hội, phục vụ các nhu cầu phát triển của xã hội. Tác giả đã đưa ra những định nghĩa, quan niệm khác nhau về cưỡng chế hành chính, phân tích bản chất, phạm vi sử dụng cưỡng chế hành chính cũng như mối tương quan giữa quyền lực nhà nước và cưỡng chế để đưa ra khái niệm cưỡng chế hành chính.
Issue Date: 2014
Format: tr. 27-29, .pdf
Source: Tạp chí kiểm sát. Năm 2014. Số 9
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • 7.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,82 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.