Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/16557
Title: Tham luận của ông Nguyễn Cao Luyện, đại biểu Nam Định, tỏ thái độ của Đảng xã hội Việt Nam đối với công tác của Chính phủ và vấn đề đấu tranh thống nhất
Keywords: Kỳ họp 6
Khóa II
Thái độ
Tham luận
Công tác
Chính phủ
Đảng xã hội Việt /nam
Đấu tranh thống nhất
Abstract: Biểu dương tinh thần đấu tranh anh dũng và thắng lợi đã đạt được trong cuộc đấu tranh chống Mỹ Diệm của đồng bào miền Nam. Tỏ thái độ hoan nghênh và biết ơn tất cả các nhân sĩ trí thức, các tổ chức quốc tế và các đoàn thể nhân dân Mỹ, đã nhiệt tình lên ti
Date Created: 28-4 đến 8-5-1963
Issue Date: 1963
Format: tr. 434-436, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa II.Kỳ họp thứ 6 (Từ ngày 28.4 đến ngày 8.5.1963)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 76.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,32 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.