Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/16591
Title: Những điểm mới của Hiến pháp năm 2013 về các nguyên tắc cơ bản trong hoạt động tố tụng của Tòa án
Authors: Lê Việt Sơn
Keywords: Điểm mới
Hiến pháp
Hoạt động tố tụng
Nguyên tắc cơ bản
Tòa án nhân dân
Abstract: Các nguyên tắc cơ bản trong hoạt động tố tụng giữ một vai trò rất quan trọng vì đây là những tư tưởng, quan điểm mang tính chỉ đạo được áp dụng xuyên suốt trong quá trình xây dựng, áp dụng và thực hiện pháp luật. Bài viết phân tích những điểm mới về các nguyên tắc cơ bản trong hoạt động tố tụng của Tòa án trong Hiến pháp mới để làm cơ sở cho việc nghiên cứu đề xuất hoàn thiện pháp luật về tố tụng.
Issue Date: 2014
Format: tr. 12-13, tr. 29, .pdf
Source: Tạp chí kiểm sát. Năm 2014. Số 10
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Hiến pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 2.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,81 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.