Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/16841
Title: Tham luận về vấn đề xây dựng nhà ở nông thôn để cải thiện từng bước đời sống nhân dân
Keywords: Đời sống nhân dân
Kỳ họp 1
Khóa III
Nông thôn
Tham luận
Xây dựng nhà ở
Abstract: Trình bày về vấn đề quy hoạch xây dựng ở nông thôn đáp ứng tình hình mới; đề xuất một số kiến nghị: xác định phương hướng quy hoạch chung của thôn xã, về vấn đề vật liệu, về tiêu chuẩn quy phạm và phổ biến mẫu nhà...
Date Created: 25-6-1964 đến 3-7-1964
Issue Date: 1964
Format: tr. 369-372, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa III.Kỳ họp thứ 1 (Từ ngày 25.6 đến ngày 3.7.1964)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 80.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,84 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.