Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/17007
Title: Nghị quyết ngày 22/4/1986 của Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa về phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế hai năm 1966-1967 và kế hoạch Nhà nước năm 1966
Authors: Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Keywords: Năm 1966
Năm 1967
Nghị quyết
Quốc hội
Kế hoạch Nhà nước
Kinh tế
Kỳ họp 3
Khóa III
Abstract: Toàn văn nội dung Nghị quyết: thông qua phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế hai năm 1966-1967 và kế hoạch Nhà nước năm 1966, tán thành sự đánh giá của Chính phủ về thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm lần thứ nhất...
Date Created: 22-4-1966
Issue Date: 1966
Format: tr. 555, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa III.Kỳ họp thứ 3 (Từ ngày 15.4 đến ngày 22.4.1966)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 92.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 562,62 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.