Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/17032
Title: Tham luận về chính sách đại đoàn kết của dân tộc ở miền Nam Việt Nam
Authors: Đỗ Xuân Sảng
Keywords: Chính sách đại đoàn kết dân tộc
Kỳ họp 4
Khóa III
Miền Nam Việt Nam
Tham luận
Abstract: Nêu vai trò của chính sách đại đoàn kết dân tộc ở miền Nam Việt Nam. Thể hiện lòng tin 4ởng sắt đá rằng quân và dân miền Nam càng đánh mạnh Mỹ và ngụy càng thua to. Chế độ thực dân mới của Đế quốc Mỹ nhất định sụp đổ ở miền Nam Việt Nam
Date Created: 19 đến 22-5-1968
Issue Date: 1968
Format: tr. 144-147, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khoá III.Kỳ họp thứ 4 (Từ ngày 19.5 đến ngày 22.5.1968)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 21.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,39 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.