Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/17093
Title: Đẩy mạnh phong trào làm thủy lợi và phân bón để phục vụ thâm canh tăng năng suất trong nông nghiệp
Authors: Nguyễn Văn Minh
Keywords: Thủy lợi
Phân bón
Tăng năng suất
Tham luận
Thâm canh
Đẩy mạnh phong trào
Kỳ họp 6
Khóa III
Nông nghiệp
Abstract: Những chuyển biến bước đầu của phong trào làm thủy lợi và làm phân bón để phục vụ thâm canh tăng năng suất trong nông nghiệp của tỉnh Hà Tĩnh
Date Created: 31-5 đến 5-6-1970
Issue Date: 1970
Format: tr. 133-136, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khoá III.Kỳ họp thứ 6 (Từ ngày 31.5 đến ngày 5.6.1970)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 13.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,59 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.