Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/17193
Title: Cần giáo dục và tổ chức thực hiện Hiến pháp năm 2013 thật sự có hiệu quả
Authors: Hoàng Thị Kim Quế
Keywords: Giáo dục
Hiến pháp
Hiệu quả
Năm 2013
Tổ chức thực hiện
Abstract: Với vị thế là Luật gốc, luật cơ bản, là văn kiện chính trị - pháp lý căn bản nhất của Quốc gia, Hiến pháp có vị trí, vai trò, sự ảnh hưởng to lớn và thường nhật trong đời sống quốc gia, nhà nước và của bản thân mỗi công dân. Giáo dục Hiến pháp do vậy cần phải được nhận thức và thực hành. Giáo dục Hiến pháp, pháp luật là tiền để để xây dựng, tạo lập văn hóa nhân quyền, văn hóa chính trị - đạo đức - pháp luật. Tác giả đã đưa ra những lý luận cho thấy tầm quan trọng của giáo dục và tổ chức thực hiện phổ biến, giáo dục Hiến pháp theo nội dung, hình thức và phương pháp phù hợp với từng nhóm đối tượng xã hội.
Issue Date: 2014
Format: tr. 2-8, .pdf
Source: Tạp chí kiểm sát. Năm 2014. Số 15
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Hiến pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 1.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,74 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.