Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/17304
Title: Thủy lợi và cải tạo đất là một yêu cầu cấp thiết để cải tiến cơ cấu, tăng năng suất cây trồng, tăng năng suất lao động và tăng sản phẩm xã hội
Authors: Đặng Văn Ngự
Keywords: Năng suất lao động
Sản phẩm
Tham luận
Thủy lợi
Cải tạo đất
Kỳ họp 2
Khóa IV
Năng suất cây trồng
Abstract: Trình bày những thành tựu sản xuất đạt được nhờ thực hiện tốt công tác thủy lợi; những khó khăn và mục tiêu phấn đấu đến năm 1972; đề xuất một số kiến nghị cải thiện: có định mức lao động riêng cho nữ, đầu 4 vốn và vật 4 cho xây đúc và đào đắp từ cấp I đế
Date Created: 19-03 đến 25-03-1972
Issue Date: 1972
Format: tr. 361-364, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa IV.Kỳ họp thứ 2 (Từ ngày 19.3 đến ngày 25.3.1972)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 74.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,67 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.