Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/17731
Title: Nhân dân các dân tộc sẽ phát huy truyền thống đoàn kết, tiếp tục thực hiện tốt những đường lối chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước để cùng toàn dân cả nước xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa
Authors: Chu Văn Tấn
Keywords: Xã hội chủ nghĩa
Khóa VI
Việt Nam
Bảo vệ Tổ quốc
Đoàn kết dân tộc
Đường lối chính sách
Kỳ họp 1
Abstract: Trình bày các nhiệm vụ cụ thể mà tỉnh Bắc Thái cần hoàn thành phù hợp với đường lối, chính sách của Đảng và nhà nước : tăng cường đoàn kết dân tộc; đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa; nghiên cứu tổ chức bộ máy hành chính sự nghiệp…
Date Created: 24-06 đến 03-07-1976
Issue Date: 1976
Format: tr. 217-220, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa VI.Kỳ họp thứ 1 (Từ ngày 24.6 đến ngày 3.7.1976)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 32.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,95 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.