Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/17799
Title: Tăng ni, phật tử thành phố Hồ Chí Minh ra sức học tập và phổ biến những nghị quyết của Quốc hội khóa VI
Authors: Thích Hiển Pháp
Keywords: Kỳ họp 1
Khóa VI
Nghị quyết Quốc hội khóa 6
Tăng ni phật tử
Tham luận
Thành phố Hồ Chí Minh
Abstract: Trình bày nội dung những thành tựu tăng ni, phật tử Việt Nam có được sau ngày Sài Gòn giải phóng. Chỉ ra một số khó khăn và mong muốn của tăng ni phật tử Việt Nam trong công cuộc xây dựng nước ta tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội
Date Created: 24-06 đến 03-07-1976
Issue Date: 1976
Format: tr. 457-458, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa VI.Kỳ họp thứ 1 (Từ ngày 24.6 đến ngày 3.7.1976)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 100.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,01 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.