Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/17893
Title: Tờ trình xin đính chính con số trong nghị quyết của Quốc hội về tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm1975
Authors: Nguyễn Văn Trân
Keywords: Nghị quyết
Quốc hội
Tổng quyết toán
Tờ trình
1975
Kỳ họp 3
Khóa VI
Ngân sách nhà nước
Abstract: Ủy ban kế hoạch và ngân sách của Quốc hội trình Quốc hội bản dự thảo mới xin đính chính lại con số về tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 1975
Date Created: 19-12 đến 28-12-1977
Issue Date: 1977
Format: tr. 23, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa VI.Kỳ họp thứ 3 (Từ ngày 19.12 đến ngày 28.12.1977)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 3.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 616,81 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.