Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/18157
Title: Tờ trình của Ủy ban dự án pháp luật về Dự thảo luật bầu cử đại biểu Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Authors: Phan Anh
Keywords: Bầu cử
Dự thảo
Kỳ họp 7
Khóa VI
Luật bầu cử đại biểu Quốc hội
Tờ trình
Ủy ban dự án pháp luật
Abstract: Trình bày về một số chương và một số điều chính của Dự thảo luật; Nguyên tắc chung và một số vấn đề về tổ chức thực hiện
Date Created: 11 đến 26-12-1980
Issue Date: 1980
Format: tr. 118-121, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khoá VI.Kỳ họp thứ 7 (Từ ngày 11.12 đến ngày 26.12.1980)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 10.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,27 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.