Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/18458
Title: Bản trình bày trước Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về phần chung của Bộ luật hình sự
Authors: Nguyễn Hữu Thụ
Keywords: Bộ luật hình sự
Kỳ họp 3
Khóa VII
Phần chung
Abstract: Tổng hợp các vấn đề: Cơ cấu và nội dung chính của dự thảo Bộ luật hình sự; Về lời nói đầu và về nội dung phần chung của Bộ luật hình sự.
Date Created: 22-6 - 28-6-1982
Issue Date: 1982
Format: tr. 17-44, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa VII.Kỳ họp thứ 3 (Từ ngày 22.6 đến ngày 28.6.1982)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 3.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 28,14 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.