Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/18509
Title: Tờ trình Quốc hội về Bản dự thảo Phần chung Bộ luật hình sự được chỉnh lý
Authors: Phan Hiền
Keywords: Bản dự thảo
Bộ luật hình sự
Kỳ họp 4
Khóa VII
Phần chung
Tờ trình
Abstract: Một số ý kiến về bản dự thảo Phần chung Bộ luật hình sự cần được chỉnh lý: Về hình phạt; Về tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự của người chưa thành niên; Về trách nhiệm hình sự của quân dân; Về nguyên tắc 4ơng tự.
Date Created: 20-12 - 28-12-1982
Issue Date: 1982
Format: tr. 108-110, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa VII.Kỳ họp thứ 4 (Từ ngày 19.12 đến ngày 28.12.1982)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 11.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,98 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.