Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/18571
Title: Nghị quyết về việc sáp nhập huyện Trường Sa thuộc tỉnh Đồng Nai vào tỉnh Phú Khánh
Authors: Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Keywords: Trường Sa
Phú Khánh
Sáp nhập
Đồng Nai
Kỳ họp 4
Khóa VII
Nghị quyết
Abstract: Toàn văn nghị quyết về việc sáp nhập huyện Trường Sa thuộc tỉnh Đồng Nai vào tỉnh Phú Khánh
Date Created: 28-12-1982
Issue Date: 1982
Format: tr. 355, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa VII.Kỳ họp thứ 4 (Từ ngày 19.12 đến ngày 28.12.1982)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 73.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 541,92 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.