Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/18574
Title: Tuyên bố của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hưởng ứng lời kêu gọi của Xô viết tối cao Liên Xô và Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Liên Xô ngày 22 tháng 12 năm 1982
Authors: Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Keywords: Kỳ họp 4
Khóa VII
Liên Xô
Tuyên bố
Abstract: Toàn văn tuyên bố của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hưởng ứng lời kêu gọi của Xô viết tối cao Liên Xô và Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Liên Xô ngày 22 tháng 12 năm 1982
Date Created: 28-12-1982
Issue Date: 1982
Format: tr. 358-358, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa VII.Kỳ họp thứ 4 (Từ ngày 19.12 đến ngày 28.12.1982)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 76.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,89 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.