Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/18677
Title: Đẩy mạnh sản xuất, sẵn sàng chiến đấu, quyết tâm giữ vững từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc
Authors: Hà Tề
Keywords: Tham luận
Tấc đất
Tổ quốc
Chiến đấu
Kỳ họp 7
Khóa VII
SẢn xuất
Abstract: Trình bày sự tàn phá của bọn phản động Trung Quốc trên từng tấc đất của Tổ quốc Việt Nam và công tác vừa đẩy mạnh sản xuất vừa sãn sàng chiến đấu của, phục vụ chiến đấu thắng lợi của tỉnh Hà Tuyên
Date Created: 26-6 đến 29-6-1984
Issue Date: 1984
Format: tr. 65-67, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa VII.Kỳ họp thứ 7 (Từ ngày 26.6 đến ngày 29.6.1984)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 9.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,75 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.