Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/18686
Title: Thư của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam gửi đồng bào và chiến sĩ các tỉnh biên giới phía Bắc
Authors: Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa
Keywords: Thu
Khóa VII
Quốc hội
Biên giới phía Bắc
Chiến sĩ
Đồng bào
Kỳ họp 7
Abstract: Toàn văn thư của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam gửi đồng bào và chiến sĩ các tỉnh biên giới phía Bắc
Date Created: 29-6-1984
Issue Date: 1984
Format: tr. 90-91, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa VII.Kỳ họp thứ 7 (Từ ngày 26.6 đến ngày 29.6.1984)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 18.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,57 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.