Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/18688
Title: Nguyên tắc tổ chức bộ máy nhà nước trong Hiến pháp 2013
Authors: Đinh Xuân Thảo
Authors: Đinh Xuân Thảo
Keywords: 2013
Bộ máy nhà nước
Hiến pháp
Luật hiến pháp
Nguyên tắc tổ chức
Abstract: Phân tích quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về sự phân công, phối hợp và kiểm soát quyền lực Nhà nước. Trình bày các nguyên tắc tổ chức quyền lực nhà nước trong Hiến pháp 2013 dựa trên những cơ sở lý luận và thực tiễn sâu sắc
Issue Date: 2014
Format: tr. 3-11, .pdf
Source: Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp. Năm 2014. Số 10
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • 1.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,68 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.