Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/18746
Title: Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư công
Authors: Nguyễn Đình Cung
Keywords: Luật hành chính
Đầu tư công
Đầu tư nhà nước
Abstract: Phân tích thực trạng kém hiệu quả, lãng phí của đầu tư nhà nước gồm : sự đầu tư phân tán, dàn trải, thiếu hệ thống và đồng bộ, trùng lặp và chồng chéo; đầu tư theo phong trào… Đưa ra ba nguyên nhân dẫn đến hệ quả thực trạng kém của đầu tư nhà nước. Đề xuất một số giải pháp thay đổi thể chế phân bổ vốn đầu tư nhà nước theo nguyên tắc và quy luật thị trường
Issue Date: 2014
Format: tr. 17-20, tr. 33, .pdf
Source: Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp. Năm 2014. Số 11
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê

Files in This Item:
Thumbnail
  • 3.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,41 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.