Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/18887
Title: Cơ chế thực hiện quyền hành pháp của Chính phủ theo quy định của pháp luật
Authors: Nguyễn Phước Thọ
Keywords: 2013
Chính phủ
Hiến pháp
Luật Tổ chức Chính phủ
Quyền hành pháp
Abstract: Tổng kết, đánh giá thực trạng quy định của pháp luật hiện hành về cơ chế thực hiện quyền hành pháp của Chính phủ; đồng thời, làm rõ cơ chế này được quy định trong Hiến pháp 2013 vừa được Quốc hội thông qua. Đề xuất một số kiến nghị để tiếp tục hoàn thiện cơ chế, trước hết và quan trọng nhất là trong việc sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức Chính phủ
Issue Date: 2014
Format: tr. 10-17, .pdf
Source: Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp. Năm 2014. Số 13
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 2.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,61 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.