Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/18962
Title: Diễn văn của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh
Authors: Nguyễn Văn Linh
Keywords: 1987
Diễn văn
Kỳ họp 1
Khóa VIII
Tổng bí thư
Abstract: Báo cáo với Quốc hội kết quả tốt đẹp của cuộc đi thăm hữu nghị chính thức Liên Xô từ ngày 17 đến 22 tháng 5 của đoàn đại biểu cấp cao của Đảng ta.Quốc hội đặt ra nhiệm vụ đổi mới công tác. Nêu ra một số vấn đề đáng quan tâm là nâng cao vai trò của Quốc hộ
Date Created: 17-06-1987
Issue Date: 1987
Format: tr. 27-41, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa VIII.Kỳ họp thứ 1 (Từ ngày 17.6 đến ngày 22.6.1987)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 3.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 14,53 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.