Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/18966
Title: Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu của các đại biểu Quốc hội khóa VIII
Authors: Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Keywords: Kỳ họp 1
Khóa VIII
Nghị quyết
Tư cách đại biểu
Abstract: Quyết nghị xác nhận 4 cách đại biểu của 495 đại biểu trong tổng số 496 đại biểu Quốc hội khóa VIII. Tuyên bố việc bầu cử của ông Hàn Trường Vũ tại đơn vị bầu cử số 6 thuộc thành phố Hồ Chí Minh là không có giá trị. Xác nhận 4 cách đại biểu của ông Hà Tăng
Date Created: 17 đến 22-06-1987
Issue Date: 1987
Format: tr. 54, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa VIII.Kỳ họp thứ 1 (Từ ngày 17.6 đến ngày 22.6.1987)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 7.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 665,61 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.