Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19047
Title: Tờ trình Quốc hội về dự thảo bộ luật tố tụng hình sự
Authors: Hội đồng Bộ trưởng
Keywords: Dự thảo
Bộ luật tố tụng hình sự
Kỳ họp 2
Khóa VIII
Tờ trình
Abstract: Trình bày về mục đích, ý nghĩa và yêu cầu ban hành bộ luật tố tụng hình sự.Trình bày một số nội dung chính của bộ luật tố tụng hình sự.
Date Created: 20-12-1987
Issue Date: 1987
Format: tr. 160-167, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa VIII.Kỳ họp thứ 2 (Từ ngày 23.12 đến ngày 29.12.1987)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 12.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 6,95 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.